Szanowny Panie Premierze,

Z wielkim zdziwieniem przyjęliśmy informację o tym, że podległy Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych otrzymał zakaz organizacji wydarzeń upamiętniających żołnierzy Wojska Polskiego służących w Brygadzie Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Decyzję taką wydała podległa Panu Premierowi Pani Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Domagamy się rychłej reakcji na to działanie Pani Minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, poprzez jego uchylenie oraz powrót do normalności, do czczenia Bohaterów służących w Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ, formacji podziemnego Wojska Polskiego. 

Brygada Świętokrzyska NSZ była jedną z największych jednostek partyzanckich Polskiego Państwa Podziemnego, której żołnierze walczyli z niemieckim i sowieckim okupantem. Była to jedyna jednostka podziemnego Wojska Polskiego, która w ostatnim momencie przed tragedią wyzwoliła niemiecki kobiecy obóz koncentracyjny KL Holleischen w czeskim Holiszowie. Niemiecka obsługa obozu koncentracyjnego oddzieliła 280 Żydówek od kobiet innych narodowości, zamknęła je w oddzielnym baraku, zabiła drzwi i okna deskami, podłożyła materiały łatwopalne i czekała na rozkaz spalenia tych kobiet żywcem. Żołnierze Brygady Świętokrzyskiej NSZ uwolnili wówczas wszystkie 1000 więźniarek, w tym ratując 280 Żydówek od pewnej śmierci, oraz uwolniła około 6000 niewolników – robotników przymusowych pracujących w niemieckich fabrykach w okolicy Holiszowa.

Niedawno obchodziliśmy 25-lecie Polski w NATO, to znakomita okazja do tego, aby przypomnieć, że Brygada Świętokrzyska NSZ została pozytywnie zweryfikowana przez kontrwywiad armii amerykańskiej i wcielona do 3. Armii gen. Pattona, w ramach której żołnierze Wojska Polskiego z NSZ z naszywkami amerykańskich jednostek wojskowych na mundurach kontynuowali wysiłek zbrojny przeciwko hitlerowskim Niemcom.  Amerykanie nie zgodzili się również na żądanie Józefa Stalina, aby wydać polskich żołnierzy sowietom.

Po porażce Niemiec i rozformowaniu jednostki, Amerykanie wykorzystali strukturę Brygady Świętokrzyskiej oraz jej kadrę oficerską do powołania Polskich Kompanii Wartowniczych, które w 1946 roku liczyły ponad 40 tys. żołnierzy. Trudno o większy akt zaufania niż włączenie żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w skład jednostek okupacyjnych na terenach denazyfikowanych Niemiec. Żołnierze Brygady Świętokrzyskiej NSZ pod zwierzchnictwem Amerykanów z bronią w ręce okupowały i denazyfikowały Niemcy po zakończeniu II wojny światowej. Dowódcą ośrodka wyszkolenia Polskich Kompanii Wartowniczych był Komendant Główny NSZ gen. bryg. Zygmunt Broniewski ps. Bogucki, który objął tą funkcję po przybyciu z kraju. Czy to nie są Bohaterowie warci upamiętnienia przez Państwo Polskie?

Decyzja pani minister Dziemianowicz-Bąk może być motywowana względami ideologicznymi (należy do obozu politycznego będącego spadkobiercą PZPR – organizacji kolaborującej z sowieckim okupantem) lub zwykłą niewiedzą. Od 79 lat propagowana jest dezinformacja na temat żołnierzy Wojska Polskiego służących w Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ, jakoby jednostka ta miała kolaborować z Niemcami. Tymczasem zarówno historia szlaku bojowego oddziału, jak i fakt, że Brygada Świętokrzyska nigdy nie stanęła z Niemcami po jednej stronie frontu, pomimo gróźb jej likwidacji ze strony Niemców, wskazują na  wysokie poczucie lojalności wobec Wodza Naczelnego Wojska Polskiego i Rządu Polskiego na Uchodźctwie.

Pragniemy również przypomnieć, że Pana partia głosowała za rocznicowymi uchwałami sejmowymi upamiętniającymi Narodowe Siły Zbrojne, w tym Brygadę Świętokrzyską NSZ, w 2012 roku oraz 2017 roku, kiedy uchwała została przyjęta przez Sejm RP przez aklamację. Oczekujemy od Pana Prezesa Rady Ministrów konsekwencji oraz wycofania szkodliwych dla polskiej pamięci narodowej i godności żołnierza Wojska Polskiego decyzji Pani Minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Dzielenie krwi polskiej przelanej w walce o suwerenną Polskę jest szkodliwe, dzielące społeczeństwo i godzące w nasze narodowe bezpieczeństwo, szczególnie w sytuacji, kiedy znowu toczy się wojna w Europie.

Polscy patrioci

Żołnierzy Wojska Polskiego z Brygady Świętokrzyskiej NSZ

Wyzwolonych więźniarek obozu KL Holleischen w czeskim Holiszowie

Wyzwolonych robotników przymusowych

Minister Dziemianowicz-Bąk chcąca pogrzebać pamięć o żołnierzach Wojska Polskiego.

Minister Pracy, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  wydała zakaz organizacji wydarzeń upamiętniających żołnierzy Wojska Polskiego służących w Brygadzie Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Minister Dziemianowicz-Bąk podlega w tej sprawie Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Żołnierze Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Czechy, 1945 rok.

Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych była jedną z największych jednostek partyzanckich Polskiego Państwa Podziemnego. W chwili sformowania w 1944 roku liczyła 820 żołnierzy Akcji Specjalnej NSZ z Ziemi Świętokrzyskiej i Lubelskiej. Żołnierze NSZ-u zlikwidowali około 400 żołnierzy i funkcjonariuszy niemieckich oraz około 300 bandytów komunistycznych z NKWD oraz GL/AL. Zadaniem Brygady Świętokrzyskiej było opanowanie terenów na zachodzie, po Odrę i Nysę Łużycką oraz ustanowienie tam tymczasowej polskiej administracji. Celem politycznym NSZ było przyłączenie Śląska i Pomorza Zachodniego do Polski. Ostatecznie, w styczniu 1945 roku Brygada rozpoczęła marsz przez Śląsk, docierając do Czech, ratując w ten sposób polskich żołnierzy przed zabiciem przez Armię Czerwoną.

Mimo wszystkich tych zasług w obaleniu hitlerowskich Niemiec, żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego walczący w szeregach Brygady Świętokrzyskiej NSZ byli opluwani przez reżim okupanta komunistycznego i oskarżani o rzekomą kolaborację z Niemcami, choć to na walce z Niemcami spędzili większość swojego szlaku bojowego. Staliniści domagali się od Amerykanów wydania żołnierzy Brygady w ich ręce, jednak Ci odmówili wydania sojuszników.

Niestety, propaganda sowiecka jest wciąż obecna w umysłach polityków skrajnej lewicy, którzy dziś współrządzą Polską. Minister Dziemianowicz-Bąk zakazała podległemu sobie Urzędowi ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych czczenia pamięci o żołnierzach Wojska Polskiego z Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

Nie możemy tego tak zostawić. Musimy bronić pamięci o ich bohaterstwie! Musimy bronić honoru munduru Wojska Polskiego!

Przebywając na terenie Czech, żołnierze Wojska Polskiego z Brygady Świętokrzyskiej wyzwolili niemiecki obóz koncentracyjny w Holiszowie, gdzie oswobodzili około 1000 kobiet: Polek, Żydówek, Francuzek, Czeszek, Holenderek, Rumunek, Jugosłowianek czy Ukrainek. Był to jedyny obóz koncentracyjny wyzwolony przez Wojsko Polskie w czasie II wojny światowej.

Żołnierze NSZ działając na terenie Protektoratu Czech i Moraw nawiązali także kontakt z amerykańską 3. Armią gen. Pattona. Amerykanie uznali polskich żołnierzy za jednostkę aliancką i włączyli polski oddział w skład 2. Dywizji Piechoty Armii USA, gdzie Polacy kontynuowali walkę z niemieckim wrogiem. Po wojnie Amerykanie skorzystali ze struktury organizacyjnej Brygady Świętokrzyskiej oraz jej kadry oficerskiej, tworząc Polskie Kompanie Wartownicze, które w 1946 roku liczyły ponad 40 tys. żołnierzy uczestniczących w okupacji nazistowskich Niemiec.

Serce uszyte z pasiaka przez wyzwolone więźniarki z Holiszowa. Ofiarowały je dowódcy Brygady Świętokrzyskiej NSZ płk. Antoniemu Szackiemu ps. „Bohun” w podzięce za wyzwolenie

Organizatorzy petycji:

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Wspierający:

Jeśli reprezentują Państwo organizację, która chciałaby dołączyć do grona sygnatariuszy petycji, prosimy o kontakt mailowy: [email protected]

Młodzież Wszechpolska

Piotr Cezary Lisiecki Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia oddział Olsztyn

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości

Stowarzyszenie Wiara i Czyn

Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis

Liga Narodowa

Portal Narodowcy.net

Stowarzyszenie Historyczne im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ

Zarząd Obszaru Południowego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

Stowarzyszenie Kieleccy Patrioci